1) Borsaya dahil maddelerin, borsada alim satimini tanzim ve tescil etmek.

2) Borsaya dahil maddelerin borsada olusan her günkü fiyatlarini usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

3) Alici ve saticinin, teslim ve teslim alma ile ödeme bakimindan yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye sartlarini, fiyatlar üzerinde etkili sartlari ve ihtilaf dogdugunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birligin onayiyla yürürlüge girecek genel düzenlemeler yapmak.

4) Yurt içi ve yurt disi borsa ve piyasalari takip  ederek  fiyat  haberlesmesi  yapmak,  elektronik ticaret ve internet aglari konusunda üyelerine yol göstermek.

5) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.

6) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasiflarini tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuslara istirak etmek.

7) Bölgeleri içindeki borsaya iliskin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanligin onayina sunmak ve ilân etmek.

8) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve basvurularda bulunmak; üyelerinin tamami veya bir kesiminin menfaati oldugu takdirde bu üyeleri adina veya kendi adina dava açmak.

9) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlasma, karar ve uyumlu eylem niteligindeki uygulamalari izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.

10) Mevzuatla bakanliklara veya diger kamu kurum ve kuruluslarina verilen islerin, bu Kanunda belirtilen kurulus amaçlari ve görev alani çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu isleri yürütmek.

11) Üyelerinin ihtiyaci olan belgeleri vermek ve bunlara iliskin gerekli hizmetleri yapmak.

12) Yurt içi fuarlar konusunda yapilacak müracaatlari degerlendirip Birlige teklifte bulunmak.

13) Sair mevzuatin verdigi görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlikça verilecek görevleri yapmak.