5174 sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik(TOBB) kanununun 28. Maddesine göre; ‘‘Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.’’
Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsalar bu Kanun kapsamı dışındadır.