Düzce Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Muamelat Müdürlüğü'müze teslim etmeleri gerekmektedir.

  • A-Gerçek Kişiler (Şahıslar) İçin Gerekli Belgeler

* İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,
* Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl),
* Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği ( Vatandaşlık numarası ile) ,
* İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
* Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,
* Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
* Beyanname, Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu,
* Sermaye miktarına göre peşin kaydiye ücreti,
* Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.
Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu  Tıklayınız..

 

  • B-Tüzel Kişiler (Şirketler) İçin Gerekli Belgeler

* Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi,
* Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl),
* Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı örneği,
* Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları,
* Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
* Ortakların (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı fotokopisi,
* Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
* Yetkili kişilerin vergi numaraları,
* Beyanname, Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu,
* Sermaye miktarına göre peşin kaydiye ücreti,
* Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.
    Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu Tıklayınız...

( A) ve (B) bentlerinde belirtilen ve noter tasdik zorunluluğu aranmayan belgeler asılları görülmek, örneklerine aslı gibidir kaşesi vurulmak ve paraflanmak kaydıyla ilgili borsa tarafından onaylanabilir.

 

  • 164 Sayılı Gelirler Vergisi Tebliğine göre 5590 Sayılı Kanuna göre kurulmuş olan borsalar ve borsa yöneticileri alım, satımını tescil ettikleri zirai ürünler üzerinden yapılması gereken vergi tevkifatını sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya, yetkilidirler. Buna göre; Üyelerimizin Stopaj Vergilerinden Müteselsilen Sorumlu olduğumuz için Kayıt işlemlerinden sonra Kambiyo senedi düzenlenmektedir.

Kambiyo Senedi Tıklayınız..